Phạm trù và các yếu tố cơ bản của hình thái kinh tế – xã hội (câu 361)

0
29Phạm trù và các yếu tố cơ bản của hình thái kinh tế – xã hội
* Phạm trù HTKT-XH:
Hình thái kinh tế – xã hội là một phạm trù cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử dùng để chỉ xã hội ở từng nấc thang lịch sử nhất định với một kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội đó, phù hợp với một trình độ nhất định của lực lượng sản xuất và một kiến trúc thượng tầng tương ứng được xây dựng trên những quan hệ sản xuất ấy.
* Các yếu tố cơ bản của HTKT-XH:
– Phạm trù hình thái kinh tế – xã hội chỉ ra kết cấu xã hội trong mỗi giai đoạn lịch sử nhất định bao gồm ba yếu tố cơ bản, phổ biến: Lực lượng sản xuất; quan hệ sản xuất (cơ sở hạ tầng); kiến trúc thượng tầng.
+ Các lực lượng sản xuất của xã hội ở một trình độ phát triển nhất định, đóng vai trò là nền tảng vật chất – kỹ thuật của xã hội đó, là tiêu chuẩn khách quan để phân biệt các thời đại kinh tế khác nhau, yếu tố xét đến cùng quyết định sự vận động, phát triển của hình thái kinh tế – xã hội.
+ Hệ thống quan hệ sản xuất được hinh thành trên cơ sở thực trạng phát triển của LLSX, đóng vai trò là hình thức kinh tế của các lực lượng sản xuất đó; những quan hệ sản xuất này hợp thành một cơ cấu kinh tế của xã hội, đóng vai trò là CSHT kinh tế của việc xác lập trên đó một KTTT nhất định; là tiêu chuẩn quan trọng nhất để phân biệt bản chất các chế độ xã hội.
+ Hệ thống kiến trúc thượng tầng được xác lập trên CSHT kinh tế, đóng vai trò là các hình thức chính trị, pháp luật, đạo đức… của các quan hệ sản xuất của xã hội.

Nguồn: https://bannhadian.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://bannhadian.com.vn/tai-chinh/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here